ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΠΟΛΥΘΕΪΑ ΜΕ "ΙΕΧΩΒΑ" ΚΑΙ "ΑΛΛΑΧ"!


   Ακόμη και το όνομα του Χριστού αλλάξανε στο νέο Βιβλίο (φάκελο) Θρησκευτικών Γ΄ Δημοτικού οι Συγκυβερνώντες, ενώ ταυτόχρονα "σερβίρουν" και άλλους "θεούς" σε 8χρονα παιδάκια, όπως "Γιαχβέ", "Αδωνάι", "Ελοχίμ", "Ιεχωβά" και "Αλλάχ", προκαλώντας τεράστια σύγχυση στους μικρούς μαθητές, στα πλαίσια του "Πολυπολιτισμού", του Συγκρητισμού και της Πανθρησκείας, που προωθείται πλέον επίσημα και κρατικά μέσα από τα Ελληνικά Σχολεία του ΣΥΡΙΖΑ!

  Το νέο Βιβλίο - "Δούρρειος Ίππος" Θρησκευτικών Γ΄ Δημοτικού (δείτε περισσότερα εδώ), έφτασε στο σημείο να αλλάξει ακόμη και το όνομα του Χριστού που είναι "Ιησούς" (= Σωτήρας/Ο Θεός είναι σωτηρία/ο Κύριος σώζει) και να το αντικαταστήσει με το "Εμμανουήλ" (=ο Θεός μεθ' ημών=ο Θεός είναι μαζί μας), που δεν είναι το όνομα του Χριστού, αλλά η απόδοση από τον λαό της θεϊκής Του ιδιότητας και του ερχομού Του στους ανθρώπους (Ενανθρώπηση)! Η παραδοχή δηλαδή και η ομολογία των απλών και αγνών Ισραηλιτών, που τον αποδέχθηκαν ως Μεσσία (Χριστός), βλέποντας τα συγκλονιστικά και πρωτόγνωρα για την ανθρωπότητα θαύμάτα Του, σε αντίθεση με τον φθόνο και το μίσος των Εβραίων Αρχιερέων Άννα και Καϊάφα, που ζήτησαν, πλήρωσαν και πέτυχαν τον σταυρικό θάνατό Του, τρομάζοντας έπειτα με την Ανάστασή Του!


ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
   Συγκεκριμένα, το νέο  Βιβλίο (φάκελος) Θρησκευτικών Γ΄ Δημοτικού των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στη σελίδα 60, γράφει "Εμμανουήλ: το όνομα του Χριστού", μπερδεύοντας κυριολεκτικά τα μικρά παιδιά, καθώς αναφέρει την σχετική προφητεία του Ησαΐα σε μετάφραση, χωρίς να σημειώσει σε ποιον απευθύνεται και τι εννοεί! Ιδού όμως το αυθεντικό, πρωτότυπο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης:

 ΗΣΑΪΑΣ 7, 13-14: 
   "καὶ εἶπεν· ἀκούσατε δή, οἶκος Δαυίδ· μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις; καὶ πῶς Κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα; διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ".

   Είναι λοιπόν σαφέστατο ότι ο Ησαΐας απευθύνεται στον "οίκο Δαυίδ", στον ευσεβή ισραηλινό λαό, ο οποίος βλέποντας μελλοντικά το "σημείον" και το παιδί (Ιησούς Χριστός) που θα γεννήσει παρθένος (Παναγία), θα του αποδώσει το "Εμμανουήλ", που σημαίνει "ο Θεός είναι μαζί μας". Θα είναι δηλαδή μια λαϊκή παραδοχή της θεότητας και ενανθρωπήσεως του Κυρίου, όπως εξηγεί άριστα και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (λόγος ΜΕ' "Εις την Αγίαν του Χριστού Γέννησην", παρ. 52 και εξής)! Το "Εμμανουήλ" δεν θα είναι όμως το όνομα του Χριστού (από το ελληνικό χρίω=αυτός που έχει Χριστεί, εννοείται από τον Θεό Πατέρα)! Γιατί το όνομα κάθε παιδιού το δίνουν οι γονείς του...

   Άλλωστε ο Ησαΐας δεν λέει "καλέσει" (η μητέρα, η παρθένος), αλλά "καλέσεις" (εσύ, ο οίκος Δαυίδ, ο ευσεβής λαός)...

 ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
   Το όνομα όμως του Χριστού, θα το δώσει η ίδια η Παναγία μητέρα Του, μετά από παραγγελία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος εστάλει εκεί στη Ναζαρέτ και ευαγγέλισε την Θεοτόκο, της έφερε δηλαδή το καλό μήνυμα! Ποιο; Ότι, αν και Παρθένος, θα γεννήσει δια Πνεύματος Αγίου υιό και θα του δώσει το όνομα ΙΗΣΟΥΣ, που θα πει ΣΩΤΗΡΑΣ (ο Θεός είναι σωτηρία/ο Κύριος σώζει):

1. Κατά ΛΟΥΚΑΝ  1, 26 - 38:
  "᾿Εν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ, πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυΐδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.  καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.  καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;  καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ῞Αγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ.  καὶ ἰδοὺ ᾿Ελισάβετ ἡ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα. εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος".

  Το νέο Βιβλίο αποκρύπτει όμως και την παρόμοια εντολή Αγγέλου που δόθηκε και προς τον αγαθό Ιωσήφ, ο οποίος καταλαβαίνοντας μετέπειτα ότι η Παναγιά ήταν έγκυος, στεναχωρήθηκε και σκεφτόταν να την απομακρύνει διακριτικά και όχι φανερά και δημόσια, επειδή είχε μεγάλη καλοσύνη. Τότε αποστέλλεται ο Άγγελος για τον καθησυχάσει, να εγγυηθεί την αγνότητα της Θεοτόκου και να του τονίσει πως στο "εκ Πνεύματος Αγίου" παιδί πρέπει να δοθεί το όνομα ΙΗΣΟΥΣ (Σωτήρας) και κανένα άλλο:

2.   Κατά ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1, 20 -23: 
  "...ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· ᾿Ιωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν ῾Αγίου. τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 23 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός"!
  
  Εδώ ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος γεφυρώνει την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, ενώ ο  Άγγελος Κυρίου τα λέει και τα ξεκαθαρίζει όλα:

  α. Ότι το όνομα του Χριστού θα είναι Ιησούς (Σωτήρας), επειδή θα "αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών! Επειδή θα μας σώσει, το όνομά Του θα είναι ακριβώς "Ιησούς", που σημαίνει Σωτήρας!

  β. Ότι έτσι εκπληρώνεται η προφητεία του Ησαΐα

  γ. Ότι "καλέσουσι", θα καλέσουν, θα αποκαλέσουν "Εμμανουήλ", ποιον; Τον Ιησού (Σωτήρα) Χριστό. Ποιοι; Οι άνθρωποι, ο λαός! Και τι θα πει "Εμμανουήλ"; "Μεθ΄ ημών ο Θεός"! Ο Θεός είναι μαζί μας! Θα είναι η λαϊκή αναγνώριση, παραδοχή και ομολογία της ενανθρώπησης του Θεού! Αλλά όχι το όνομα του σαρκωμένου Θεού, του Χριστού, που κατ΄ εντολήν θείων Αγγέλων θα είναι "Ιησούς" (=Σωτήρας)!

  Και πράγματι. Ο Θεός έγινε και Άνθρωπος και ήρθε μαζί μας και κοντά μας... Μόνο που κάποιοι εκεί στο Ισραήλ, εκεί στην Αμερική και εκεί στην Αθήνα του άθεου ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχουν καταλάβει ή δεν θέλουν να το καταλάβουν ακόμη, προσπαθώντας να κλονίσουν και την πίστη και την λογική των παιδιών μας, προκαλώντας τα μπέρδεμα, δηλαδή αμφισβήτηση, για να κάνουν "θεό" τους το "Κόμμα", την "Ιδεολογία", την "Αθεΐα", το Τίποτα...

  Για να μάθει όμως ο μαθητής ότι ο μικρός Χριστός πήρε τελικά το όνομα "Ιησούς" θα πρέπει να φτάσει στη σελίδα 78, αν το πάρει είδηση... Έχοντας και πάλι μέσα του απορία και σύγχυση...

ΠΟΛΥΘΕΪΑ ΜΕ "ΙΕΧΩΒΑ" ΚΑΙ "ΑΛΛΑΧ"
   Όμως οι "φωστήρες" του νέου Βιβλίου Θρησκευτικών Γ΄ Δημοτικού των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, δεν σταματούν εδώ, αλλά εισάγουν την "Πολυθεΐα" στη συνείδηση των  8χρονων - 9χρονων μαθητών, παρουσιάζοντας και άλλους "θεούς" στη σελίδα 42!

  Έτσι τα ανυποψίαστα παιδάκια θα μάθουν για τον "Γιαχβέ, Αδωνάι, Ελοχίμ" τον οποίο το βιβλίο
Στο βιβλίο υπάρχει μια ιδιόμορφη λιθογραφία του Εβραίου
Ζωγράφου Μαρκ Σαγκάλ, για την φλεγόμενη βάτο
και τον Μωυσή, όπου απεικονίζεται με εβραϊκά
γράμματα το "αφωνήεντο" "Τετραγράμματο"
αναφέρει και σαν "Ιεχωβά", όνομα που είναι παντελώς ανύπαρκτο και αυθαίρετο και παραπέμπει στην αντιχριστιανική πλάνη των "Μαρτύρων του Ιεχωβά", καθώς όταν ο Μωυσής ενώπιον της φλεγόμενης και μη καιόμενης βάτου ρώτησε τον Θεό για το ποιο ήταν το όνομά Του, Εκείνος (ο Υιός και Λόγος του Θεού τους μιλούσε, δηλαδή ο Χριστός, αλλά δεν το κατάλαβαν) απάντησε "Εγώ ειμί ο Ων", που σημαίνει ο Ζων, ο Υπάρχων, Αυτός που Είναι και θα Είναι! 

  Στην γραπτή εβραϊκή γλώσσα όμως, η έννοια αυτή αποδόθηκε με τέσσερα γράμματα (τετραγράμματο), που ήταν μόνο σύμφωνα, διότι στην γραφή τους οι Εβραίοι δεν είχαν φωνήεντα: "YHWH" (ΓΧΒΧ)

  Επειδή όμως οι Εβραίοι δεν πρόφεραν από σεβασμό εκείνο το οντολογικό όνομα του Θεού, βάζοντας στη θέση του συνήθως το "ο Κύριος", ξεχάστηκε μέσα στους αιώνες η ορθή προφορά του "τετραγράμματου", με τα φωνήεντα που έπρεπε να υπάρχουν πλάι στα τέσσερα σύμφωνα! 

  Πολλούς αιώνες μετά, τον 6ο με 10ο αι. μ.Χ. αιώνα, κάποιοι λόγιοι Εβραίοι, οι λεγόμενοι "Μασορίτες", προσπάθησαν να γράψουν την Παλαιά Διαθήκη και με φωνήεντα, χωρίς να μπορούν να αποδώσουν μία μόνο λέξη: το άγνωστο "YHWH" (ΓΧΒΧ), το οποίο τελικά συνδύασαν με φωνήεντα της λέξης "Αδωνάι" (Κύριος) βγάζοντας έτσι το "Γιαχβέ"... Αλλά στο πρωτότυπο, επίσημο εβραϊκό κείμενο υπάρχει μόνο το "YHWH"(ΓΧΒΧ).

  Άλλοι πάλι μελετητές, επειδή δεν τους ικανοποιούσε το Γιαχβέ, ή το Ιαβέ, ή Γιαχβί, εφεύραν το "Ιεχωβά", που αποτελεί εντελώς αυθαίρετη ονομασία, την οποία χρησιμοποιούν επίσης αυθαίρετα οι Χιλιαστές "Μάρτυρες του Ιεχωβά", δίνοντας ένα αυθαίρετο "προσωπικό όνομα" στον Θεό, που κηρύσσουν όμως ότι δεν είναι ο Χριστός, αλλά ο "Ιεχωβά", πέφτοντας έτσι στον λάκκο του Αντιχρίστου, καθώς θεωρούν τον Χριστό "Άγγελο", δηλαδή κτίσμα και όχι Θεό, ομοούσιο τω Πατρί...

  Πουθενά, μα πουθενά όμως στην Παλαιά Διαθήκη ή την "Εβραϊκή Βίβλο" δεν υπάρχει ούτε το Γιαχβέ, ούτε πολύ περισσότερο το παντελώς αυθαίρετο "Ιεχωβά"! Κατά την επικρατέστερη όμως εβραϊκή άποψη, η ορθή προφορά στα εβραϊκά του "Τετραγράμματου" είναι "Γιαχβέ", χωρίς και αυτό να είναι βέβαιο. Άλλωστε οι Εβραίοι δεν το χρησιμοποιούν για λόγους σεβασμού... Και λένε απλά "ο Κύριος"... 

   Όμως η πλέον ασφαλής, βέβαιη και αποδεκτή σημασία και απόδοση του άγνωστου "τετραγράμματου" είναι το γνωστό ελληνικό "Εγώ ειμί ο Ων" το οποίο απέδωσαν πανομοιότυπα και επακριβώς οι Εβδόμηκοντα (72 για την ακρίβεια) μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης, στα χρόνια των Ελλήνων Πτολεμαίων της Αιγύπτου, περί το 280 π.Χ.. Λέγεται μάλιστα πως ένας από εκείνους τους μεταφραστές ήταν και ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος, στον οποίο δόθηκε υπόσχεση ότι δεν θα πέθαινε πριν έβλεπε με τα μάτια του τον ίδιο τον Χριστό, όπως και έγινε, όταν Τον κράτησε βρέφος στα χέρια του, μέσα στον Ναό των Ιεροσολύμων.

  Για το λόγο αυτό, το "ο Ωναναγράφεται θεολογικά και ομολογιακά, μαζί με το σχήμα του σταυρού, στο φωτοστέφανο του Χριστού, που είναι ο μόνος αληθινός και υπαρκτός Θεός, ο Ων, εκείνος που τους μιλούσε στην Παλαιά Διαθήκη για λογαριασμό του Θεού Πατέρα, αφού είναι ο Υιός αλλά και ο Λόγος του Θεού και Θεός! Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας! Ο Χριστός μας! ΙΣ ΧΣ!

   Το ερώτημα μετά από όλα αυτά είναι: ποια η αιτία να μπει ολόκληρη σελίδα για "το όνομα του Θεού στους Εβραίους", όταν οι ίδιοι ακόμη δεν είναι σίγουροι για την προφορά του, όπως είδαμε παραπάνω και όταν μάλιστα δεν το χρησιμοποιούν... Μάλλον για να κλονισθεί η πίστη των παιδιών στον Ένα, αληθινό και Τριαδικό Θεό, στην Αγία Τριάδα...

ΚΑΙ  Ο "ΑΛΛΑΧ" ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΑΝ "ΘΕΟΣ" ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ...
   Όμως το απαράδεκτο νέο Βιβλίο Θρησκευτικών Γ΄ Δημοτικού, παρουσιάζει και άλλο "θεό", στα μικρά παιδάκια μας, τον ανύπαρκτο, κατά τον Χριστιανισμό, "Αλλάχ" των Μουσουλμάνων!

 Ισχυρίζεται μάλιστα ότι "η παράδοση των Μουσουλμάνων" με τις αμέτρητες σφαγές, γενοκτονίες, παιδομαζώματα και καταστροφές κατά της ανθρωπότητας "συνεχίζουν την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης", την στιγμή που το Κοράνι θεωρεί εχθρούς και απίστους όχι μόνο τους Χριστιανούς, αλλά και τους Εβραίους!

   Αρκεί όμως μια ματιά σε μερικά ενδεικτικά εδάφια του βίαιου και φοβικού "Κορανίου", για να καταλάβει κανείς τι εστί "Αλλάχ" και Ισλάμ:

"Ο Θεός έχει έναν Υιό, λένε οι Χριστιανοί. Μακριά απ’ τον Αλλάχ αυτή η βλασφημία" (κεφ. 2, 110) 

"...Μην πείτε πως υπάρχει Τριάδα στο Θεό. Ένας είναι…..Όχι μόνο δεν έχει γιο αλλά κυβερνάει μόνος του τον ουρανό και τη γη. Είναι αυτάρκης" (κεφ. 4, 169)

 " Όσοι υποστηρίζουν το τρισυπόστατο του Θεού είναι βλάσφημοι. Μόνο ένας Θεός υπάρχει. Αν δεν αλλάξουν πίστη, τίμημα της ασέβειάς τους θα είναι το οδυνηρό μαρτύριο» (κεφ. 5, 77)

 (ΣΗΜ. από τα τρία παραπάνω σημεία, είναι φανερό ποιος κρύβεται πίσω από τον "Αλλάχ" και τον "Μωάμεθ", στον οποίο "αποκάλυψε" το αντιχριστιανικό και αντιεβραϊκό συνάμα, φοβικό, απάνθρωπο και εκδικητικό "Κοράνι", δήθεν ο "αρχάγγελος Γαβριήλ"... Ω, της ασεβείας!)

"Καταπολεμείστε τους εχθρούς σας στον πόλεμο που γίνεται για τη θρησκεία..." (κεφ. 2, 186)

"Σκοτώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρίσκετε. Διώξτε τους από το φως απ’ όπου σας έδιωξαν. Ο κίνδυνος ν’ αλλάξετε θρησκεία είναι χειρότερος απ’ το φόνο. Μην τους πολεμάτε καθόλου κοντά στο τέμενος Χαράμ, εκτός αν σας προκαλέσουν. Αν σας επιτεθούν, κολυμπήστε μέσα στο αίμα τους. Αυτή είναι η ανταμοιβή που χρωστάτε στους άπιστους" (κεφ. 2, 187)

"Όταν περάσουν οι ιεροί μήνες, θανατώστε τους ειδωλολάτρες, παντού όπου τους συναντήσετε. Αιχμαλωτίστε τους. Πολιορκείστε τις πολιτείες τους. Στήστε τους παντού παγίδες..." (κεφ. 9, 5)

"...Πολεμήστε τους άπιστους γείτονές σας. Να βρουν αλύγιστους εχθρούς στο πρόσωπό σας..." (κεφ. 9, 124)

" …Οι άπιστοι θα έχουν για ποτό τους βραστό νερό και θα υποστούν βασανιστήρια αντάξια της απιστίας τους» (κεφ. 10, 4)

"Θα δώσουμε την κόλαση για κατοικία στους άπιστους" (κεφ. 18, 100)

"Αν δεν αφήσουν την ασέβεια θα τους σύρουμε από τα μαλλιά» (κεφ. 96, 15)

"Και βέβαια θα ριχτούν οι Χριστιανοί, οι άπιστοι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες στις πυρές της κόλασης. Εκεί θα μείνουν αιώνια" (κεφ. 98, 5)

"Προσευχήσου στον Αλλάχ και θυσίασε θύματα" (κεφ. 108, 2) (δείτε περισσότερα εδώ)


ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΣ
   Συμπερασματικά, όταν μαθαίνεις σε παιδάκια Γ΄ Δημοτικού ότι το όνομα του Χριστού ήταν "Εμμανουήλ" (άρα όχι "Ιησούς"=Σωτήρ), τότε τα προκαλείς μεγάλη σύγχυση, με κίνδυνο να πέσουν σε πλάνη μεθαύριο, ιδίως όταν εμφανιστεί κάποιος που θα λέει πως είναι ο "Εμμανουήλ"... Ο δήθεν πραγματικός "Μεσσίας - Χριστός"... Ο Αντίχριστος...

   Η συγκεκριμένη δε παράγραφος του Βιβλίου, θα έπρεπε να είχε τίτλο "Ιησούς: το όνομα του Χριστού" και να αναφέρεται δίπλα η παραπάνω ευαγγελική περικοπή στο "κατά Λουκάν" για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, όπου της λέει ρητά πως το όνομα του νεογέννητου θα είναι "Ιησούς".

  Τέλος, όταν διδάσκεις σε παιδάκια 8 - 9 ετών ότι υπάρχουν και άλλοι "θεοί" (Εβραίων και Μουσουλμάνων), τότε όχι μόνο παραβιάζεις το Ευαγγέλιο, το Σύμβολο της Πίστεως και το Σύνταγμα, αλλά οδηγείς σε απώλεια τις ψυχές του, σε ένα μάλιστα ιστορικό Έθνος, που φτιάχτηκε και διαλέχτηκε από τον Θεό ως "Κιβωτός" της Καινής Διαθήκης Του, έχοντας εκατομμύρια θύματα από τον "Αλλάχ" του Ισλάμ...

  Τα Ελληνόπουλα στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Βαπτισμένα Ορθόδοξοι Χριστιανοί και έχουν κάθε δικαίωμα να διδάσκονται στα Σχολεία της Ελλάδας την Πίστη τους, που είναι η μόνη αληθινή οδός σωτηρίας και παραδείσιας αιωνιότητας στην Οικουμένη!

  Δεν είμαστε ούτε στην Μέκκα, ούτε στο Τελ Αβίβ. Είμαστε στην Ελλάδα του Χριστού, του Σταυρού και της Θεοτόκου, που κάποιοι θέλουν αν διαλύσουν συθέμελα, "αλλά δεν θα προφθάσουν"... 

  Τελικά, με το νέο απαράδεκτο Βιβλίο Θρησκευτικών Γ΄ Δημοτικού, τα παιδιά μας δεν θα ξέρουν σε ποιον Θεό προσεύχονται, ποιο είναι το αληθινό Όνομά του και ποιος τελικά είναι ο πραγματικός Θεός! Ο Χριστός, ο "Εμμανουήλ", ο "Γιαχβέ", ο "Ιεχωβάς", ο "Αδωνάι", ο "Ελοχίμ" ή ο "Αλλάχ";*

"ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ"
   Καταληκτικά, για να μην μείνει καμία αμφιβολία σε μικρούς και μεγάλους, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, πολίτες και πολιτικούς, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους (κατοίκους των Φιλίππων της Μακεδονίας, πλησίον της σημερινής Καβάλας, στους οποίους γράφει Ελληνικά επειδή οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες) επιστολή του, τονίζει το όνομα των ονομάτων του μόνου αληθινού Θεού:

 Προς ΦΙΛΙΠΙΣΣΙΟΥΣ 2, 9-11: 
"...διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομαἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός"!

  Δηλαδή κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Κύριος και Θεός, εις δόξαν Θεού Πατρός, ομολογώντας έτσι και την Αγία Τριάδα!

  Όλο δε το "Κύριος Ιησούς Χριστός" σημαίνει:
  ΚΥΡΙΟΣ = Θεός (Δημιουργός και Κύριος των πάντων)
  ΙΗΣΟΥΣ = Σωτήρας (της ανθρωπότητας)
 ΧΡΙΣΤΟΣ = Αυτός που έχει Χριστεί (από τον Θεό Πατέρα, εις δόξαν Θεού Πατρός)

  Αυτό το όνομα ας ομολογούμε λοιπόν όλοι, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως του μόνου αληθινού και υπαρκτού Θεού, που είναι Ένας αλλά Τριαδικός: ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Πέραν Αυτού κανείς άλλους "θεός" δεν υπήρχε, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει... 

   Διότι σύμφωνα με την Επιστολή Ιωάννου Α΄, είναι Ψεύτες όσοι αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός (Εβραίοι) και είναι Αντίχριστοι όσοι αρνούνται τον Πατέρα και τον Υιό (Ισλάμ, Μάρτυρες του "Ιεχωβά"), καθώς όποιος αρνείται τον Υιό δεν έχει ούτε και τον Πατέρα (Εβραίοι):

 ΙΩΑΝΝΟΥ Α'  2, 22-23:
"τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει"!

   Επομένως, το νέο Βιβλίο λοιπόν Θρησκευτικών Γ΄ Δημοτικού των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, είναι σύμφωνα με τα παραπάνω σε κάποια σημεία του και "Ψευδές και Αντίχριστο", διότι σπέρνει στις ψυχές των μικρών παιδιών Ψεύδη, Συγχύσεις, Πολυθεΐα, Αιρέσεις και αφαιρέσεις!

   Αλλάζει το όνομα του Ιησού, παρουσιάζει και άλλους ανύπαρκτους "θεούς" όπως "Ιεχωβά" και "Αλλάχ" και αρνείται έτσι την μοναδικότητα και αυθεντικότητα του Ενός Τριαδικού και μόνο αληθινού Θεού, με κίνδυνο την απώλεια χιλιάδων παιδικών ψυχών...

  Πρέπει λοιπόν να αποσυρθεί, ώστε τουλάχιστον να διορθωθεί στα επίμαχα σημεία, με την φροντίδα της Εκκλησίας!

 Οι δε Έλληνες Εκπαιδευτικοί, ας θυμούνται σταθερά ότι ασκούν Λειτούργημα ενώπιον του Θεού και όχι του εκάστοτε Κόμματος ή Ιδεολογίας και ας δώσουν και πάλι Χριστό και Ελλάδα στα παιδιά μας! Για να καμαρώνουμε μεθαύριο για αυτά όλοι μας!

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

Share on Instagram

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

20 χρόνια εθνικής και δημοσιογραφικής προσφοράς στον Ελληνισμό

1 comments:

  1. https://miaallhfwnh.blogspot.gr/

    οποιος θλει να διαβασει αυτην την επιστολη στον υπουργο παιδειας

    ΑπάντησηΔιαγραφή